Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva

Využite službu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a rady.

Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva

Predmetom tejto služby je zabezpečenie zastupiteľstva hlasovacím / konferenčným / kamerovým zariadením H.E.R.Systém spolu s jeho obsluhou. Naši pracovníci sú vyškolení a pripravení obsluhovať hlasovacie zariadenie pre prezenciu, riadenú diskusiu a hlasovanie na zasadnutí zastupiteľstva, samozrejme podľa pokynov predsedu / primátora / starostu počas priebehu zasadnutia.

Cena za službu sa stanovuje individuálne a závisí od jej rozsahu a použitého zariadenia. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte, aby sme Vám pripravili cenovú kalkuláciu.

Službu ponúkame aj potenciálnym klientom, aby si títo mohli vyskúšať zariadenie. V prípade zakúpenia nového zariadenia do 1 roka túto cenu odpočítame z konečnej ceny zariadenia. Túto službu teda môžete využiť úplne zadarmo.

RvuIkona

 On-line zasadnutie

Cieľom riešenia je umožniť účastníkom zasadnutia aktívne na diaľku sa zúčastňovať rokovania, ktoré sa uskutočňuje prostriedkami komunikačnej technológie. Zasadnutie je možné riadiť štandardným spôsobom (ako na normálnom zasadnutí v rokovacej miestnosti) s okamžitou odozvou, najmä:

  • Zisťovať a vyhodnocovať uznášaniaschopnosť

  • Riadiť diskusiu k bodom rokovania

  • Uskutočniť hlasovanie a zaznamenať výsledky

  • Zdieľať obraz projektora

HerOnlineVpn

Pre účel obmedzenia účasti na rokovaní on-line zasadnutia a identifikácie jednotlivých účastníkov je vytvorená vlastná sieť VPN organizátora zasadnutia. Všetci účastníci sú pripojení k tejto sieti VPN. Pre identifikáciu je definované číslo jednotky a heslo/PIN pre každého pripájaného účastníka.

Na strane riadenia on-line zasadnutia je počítač s riadiacim softvérom HER. Priebežne distribuuje údaje k účastníkom a zbiera údaje od účastníkov. Predsedajúci má prehľadnú informáciu o priebehu zasadnutia tak, ako na normálnom zasadnutí v rokovacej miestnosti a môže zasadnutie riadiť. Obsluha HER riadi zasadnutie na základe pokynov predsedajúceho.

Všetci účastníci on-line zasadnutia sú pripojení pomocou počítača k internetu. Počítač účastníka je navyše pripojený do rovnakej VPN siete, ako počítač s riadiacim počítačom HER.

Účastníci sa po spustení softvéru RVU na svojom počítači môžu pripojiť k zasadnutiu, sledovať informácie o priebehuaktívne sa zapájať do rokovania. Počas rokovania sa môžu kedykoľvek zo zasadnutia odhlásiť a neskôr opätovne prihlásiť. Na obrazovke majú k dispozícii informácie o priebehu zasadnutia (zhodné s obrazovkou projektora) a ovládacie prvky pre aktívnu účasť na zasadnutí.

Upozornenie:

V 1. etape riešenie neponúka možnosť videokonferencie alebo audiokonferencie. Predpokladá sa, že tieto si zabezpečí organizátor zasadnutia štandardnými produktmi dostupnými na trhu Cisco Webex, Zoom, Microsoft Teams, ...).

online prezencia

online diskusia

online hlasovanie

Konferenčnú jednotku pre každého!

Každý účastník s právom diskutovať má k dispozícii konferenčnú jednotku s mikrofónom. Možnosť vystúpiť určí rokovací poriadok a predsedajúci.


Hlasovaciu jednotku pre poslancov

Hlasovacia jednotka pre vykonávanie hlasovania s voľbami ZA, PROTI, ZDRŽAL SA pre každého účastníka s právom hlasovať. Jednotka je ergonomická, intuitívna a spoľahlivá.


Obsluha zariadenia vyškoleným pracovníkom

Naši pracovníci sú vyškolení a pripravení obsluhovať hlasovacie zariadenie pre prezenciu, riadenú diskusiu a hlasovanie na zasadnutí zastupiteľstva, samozrejme podľa pokynov predsedu / primátora / starostu počas priebehu zasadnutia


Zvukový záznam

Zo zasadnutia vytvoríme a odovzdáme zvukový záznam a indexovanú zvukovú nahrávku s okamžitou možnosťou prehrávania v internetových prehliadačoch.


Video záznam s on-line prenosom

Zo zasadnutia vytvoríme a odovzdáme video záznam a indexovanú video nahrávku s možnosťou prehrávania v internetových prehliadačoch.


 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto