Správy

HERv3 - ovládací softvér 3. generácie je už tu

Nový H.E.R. 3. generácie je už k dispozícii.

Na základe nárastu zákazníckych podnetov, ktorý spolu s potrebami zavádzania nových technológií kládol zvýšené nároky na udržiavanie aktuálnej architektúry programového vybavenia H.E.R.u, sme vyvynuli  jeho upgrade.

Architektúra novej verzie si v plnom rozsahu zachováva doterajšiu funkčnosť avšak zároveň umožňuje implementáciu nových funkcií a technológií. Jadro systému je implementované v prostredí Microsoft .NET Framework a programované v jazyku C# a pracuje nad dátami umiestnenými v SQL databáze. Nová architektúra prostredia zabezpečuje jeho vysokú modularitu smerom k technológiám i zákazníkom. SQL databáza zas robí systém nielen interne kompaktným ale aj otvoreným tretím stranám. Grafické rozhranie je postavené na štandardizovanej a zaužívanej koncepcii nastaviteľných okien, je možné ho prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jednotlivých operátorov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.