Produkty

eUznesenia

eUznesenia

Aplikácia, ktorá slúži pre tvorbu a evidenciu uznesení rady a zastupiteľstva a súvisiacich úloh s využitím webových technológií.

Pre koho je určená:

 • pre úrady, vyššie územné celky a magistráty
 • pre zamestnancov úradov, ktorí sa podieľajú na príprave materiálov
 • pre poslancov
 • pre širokú verejnosť ....

 Aplkácia umožňuje:

 • tvorbu a evidenciiu uznesení
 • evidovať úlohy vyplývajúce z jednotlivých uznesení
 • archív starších materiálov
 • sledovanie priebežných plnení úloh
 • predľad nesplnených uznesení 
 • evidovať vytvorené a schválené dokumenty vrátane príloh a zároveň umožňuje po schválení publikovať ich na internete a intranete 
 • automatické zasielanie informácií e-mailom
 • bohaté vyhľadávacie možnosti vo všetkých dokumentoch 
 • program zasadnutia vrátane pozvánky
 • možnosť predprihlásenia sa členov do diskusie k jednotlivým bodom jednania
 • nastaviť vzhľad aplikácie podľa potrieb každého užívateľa

 Prínosy pre občana:

 • prostredníctvom internetu má občan prístup k uzneseniam rady a zastupiteľstva
 • vyhľadávacie funkcie - uznesenia sú archivované aj spatne a je možné v nich vyhľadávať vďaka štrukturovanému ukladaniu
 • ku každému prijatému uzneseniu sú ďalej verejnosti k dispozícií aj hlasovacie protokoly a zvukový záznam z jednania zastupiteľstva
 • občan má predľad o prejednávaných bodoch a ich výsledkoch
 • špeciálne CD pre novinárov s obsahom rokovania zastupiteľstva - všetky materiály sú v elektronickej forme

 Prínosy pre poslancov:

 • všetky prijaté uznesenia majú neustále so sebou aj vrátane akýchkoľvek podkladových materiálov
 • majú prehľad o tom, kým a ako sú jednotlivé uznesenia plnené
 • majú prehľad o práci magistrátu, výboru, komisií a ich zložení, prehľady o sťažnostiach, o vyhláškach a predpisoch magistrátu 

Prínosy pre zamestnancov úradov:

 • rýchle spracovanie materiálov pre jednanie - používanie štrukturovaných šablón 
 • jasne stanovené postupy a pravidlá, štrukturovaný systém prístupových správ, ktorý umožňuje veľmi variabilné možnosti pri práci s predkladanými materiálmi, jednoduchá zastupiteľnosť a podpora tímovej práce pri príprave materiálov

 Finančné  a organizačné prínosy:

 • zníženie nákladov na kopírovanie
 • skrátenie času na predkladanie materiálov
 • jednoduchšia možnosť opravy chýb a doplňovania materiálov
 • odstránenie vypytovania sa členov zastupiteľstva a verejnosti na výsledok prejednávania jednotlivých záležitosti - všetko je dostupné elektornicky
 • zrýchlenie rokovania rady mesta - pomocou elektronického predhlasovania

Fotogaléria - zobraziť