Produkty

 • Hlasovacie zariadenie H.E.R.Systém - hardvér

  Hlasovacie zariadenie H.E.R.Systém - hardvér Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém je určený pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a rady. Svojou koncepciou komponentov a programového vybavenia umožňuje variabilne reagovať na individuálne potreby. Systém môže byť inštalovaný pevne alebo mobilne, podľa priestorových možností. Samotné ovládacie prvky, hlasovacie jednotky a čipové karty, sú jednoduché ...
 • HER - riadiaci softvér obsluhy

  HER - riadiaci softvér obsluhy Hlavná aplikácia pre obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém pokrýva tri základné činnosti - prezentáciu, diskusiu, hlasovanie a pokrýva tak celý priebeh zasadnutia zastupiteľstva. Umožňuje získanie prehľadných výstupov - zobrazovanie priebehu zasadnutia na periférnych zariadeniach (projektor, druhý monitor, svetelný informačný panel), tlač výsledov hlasovania (priama, následne zo súboru) a ...
 • HER CCS - konferenčný systém

  HER CCS - konferenčný systémConference Control System je konferenčný systém bez požiadavky na obsluhu a identifikačné karty s možnosťou viacerých audio kanálov. Jednoduchá softvérová aplikácia komunikuje s H.E.R. Systém a riadi jednotky počas zasadnutia. Eviduje všetky požiadavky o príspevok účastníkov v poradí a následne im udeľuje slovo.
 • HER CPS - kamerový systém

  HER CPS - kamerový systém Camera Positioning System je softvérová aplikácia pre riadenie kamier, ktorá komunikuje s hlasovacím zariadením H.E.R. Systém. Na základe údajov z H.E.R. Systému, aplikácia automaticky natáča a nastavuje priblííženie kamery na požadované pozície. Obraz z kamier môže byť podľa potreby prestrihávaný s obrazom virtuálnej kamery, t.j. výstupom z projektora v sále. ...
 • HER SIE - editor indexu zvukovej nahrávky

  HER SIE - editor indexu zvukovej nahrávky Nová verzia 3 aplikácie HER SIE vytvára index pomocou HTML5 a umožňuje vytvorenie príslušnej audio nahrávky v OGG, MP3 a WAV formáte. Pre prehrávanie indexovanej nahrávky podporuje súčasné verzie prehliadačov IE, Chrome, Firefox a Opera bez potreby inštalovať akýkoľvek zásuvný modul. Prechod na HTML5 zabezpečuje efektívnejší prístup k ...
 • HER TSC - ovládanie dotykom

  HER TSC - ovládanie dotykomModul Chairman umožňuje obsluhe hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém ovládať základné funkcie tohto zariadenia pomocou dotykovej obrazovky. V prípade požiadavky aktívneho riadenia predsedajúcim zasadnutia (predseda, primátor, starosta) poskytuje tento modul na samostatnej obrazovke nutné informácie o aktuálnom stave a priebehu zasadnutia ako aj ovládacie prvky pre spustenie hlasovania, spustenie/riadenie diskusie, pridelenie ...
 • HER SEC - zapisovateľka

  HER SEC - zapisovateľkaModul Secretary je samostatný modul pre prípravu a aktualizáciu programu zasadnutia aj počas priebehu zasadnutia s podpornými funkciami pre zobrazovanie materiálov a uznesení k prejednávaným bodom. Ďalší operátor tak môže odľahčiť prácu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém.
 • HER NET - publikovanie priebehu zasadnutia

 • eUznesenia

  eUznesenia Aplikácia, ktorá slúži pre tvorbu a evidenciu uznesení rady a zastupiteľstva a súvisiacich úloh s využitím webových technológií.Pre koho je určená: pre úrady, vyššie územné celky a magistrátypre zamestnancov úradov, ktorí sa podieľajú na príprave materiálovpre poslancovpre širokú verejnosť .... Aplkácia umožňuje:tvorbu a evidenciiu uzneseníevidovať úlohy vyplývajúce z jednotlivých uzneseníarchív starších materiálovsledovanie priebežných plnení ...
 • E.V.O. Systém

  E.V.O. Systém Evidencia a Vyhodnocovanie Odpovedí Systém pre evidenciu a vyhodnocovanie odpovedí vyvinutý spoločnosťou, ktorý je svojou koncepciou určený pre semináre, školenia, konferencie, prednášky a iné podobné akcie, pri ktorých majú účastníci možnosť výberu z viacerých odpovedí na položenú otázku s jej okamžitým vyhodnotením. Výsledky vyhodnotenia je možné získať vo forme tabuliek alebo ...